domingo, 16 de setembro de 2018

Empire Negative - pǝןʇıʇun (2018)...Download: pǝןʇıʇun (2018).zip (ou clique em ouça)

VIA ...ǝpɐpıʌıʇɐʇuǝsǝɹdǝɹ ǝ oɐɔuǝʇɐ sıɐɯ ɐpuıɐ ɹɐɥuɐb ɐɹqo ɐp oʇıǝظ ɯn ıɐ ɹǝs ǝpod ǝ 'xpɐıɟɐsǝp ǝʌ ǝs ɹopɐʇɔǝdsǝ op ǝsǝʇuıs ǝp ɹǝpod ǝ oɐɔɐuıbɐɯı ɐ 'ɐɹqo lɐʇ ɐʇɐɹʇ ǝs ǝnb op ɐɔıp ɐɯn 'oɐɔɐʇuǝıɹo ɐɯn 'ǝʇɹou ɯn ɯǝs... 'ɯǝʇɐʇıɹǝʌ ɔuɐɥ pɐsnɟuǝɟɟɐ ɯùɔ obɹǝ ;ʇɐuıɯɹǝʇǝpınb :ʇɟǝ .lıɥd xǝ ınb'ɯn&ɐ ʇıʌloʌuı ɯnllnu ɔoɥ.ɐınb 'ǝʌıʇɐbǝu ǝɹıdɯǝ qɐ ɹnʇɐuıɯɹǝʇǝp ǝnbǝu ' sìɟʇıqɐɥ ɯnpoɯ ... .ǝpɐpıʌıʇǝظqns ɐp oʇuǝɯnɐ ɯn soɯǝqǝɔɹǝd olnʇıʇ ɯǝs ɐɹqo ɐɯn ǝbɹns opuɐnb oɐʇuǝ .oɥuıɯɐɔ ou ɯɐɹʇuoɔuǝ ǝnb opnʇ ɐɹɐd sǝoɔıuıɟǝp ɹɐp ɐ ǝ ɹɐzıʇɐq ɐ ɯɐbıɹqo ǝs sɐıɹɔ sɐ.
Tags:  , , , ,          

Nenhum comentário:

Postar um comentário